Zakres usług

Oferujemy szeroki zakres usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej

Przede wszystkim oferujemy „klasyczne” usługi prawnicze takie jak przygotowanie umów, regulaminów, instrukcji oraz opinii i analiz prawnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i przed organami administracji (centralnymi i samorządowymi).  

Zapewniamy również pomoc w zakresie przygotowania i udziału w procesie negocjowania umów i porozumień. Ponadto, monitorujemy proces legislacyjny i analizujemy wpływ proponowanych zmian w obowiązujących przepisach na prowadzenie działalności gospodarczej. Takie działanie ułatwia adaptację do nowych przepisów. Istotną rolę odgrywa również działalność szkoleniowa, szczególnie w zakresie prawa energetycznego.

Umowy, regulaminy i instrukcje

Przygotowanie i opiniowanie umów, ogólnych wzorców umownych, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów, doradztwo transakcyjne oraz wsparcie w negocjacjach

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w przygotowaniu i opiniowaniu wszelkich umów cywilnoprawnych, ogólnych warunków umów (OWU) i regulaminów. Pomagamy w przygotowaniu projektów wszelkiego rodzaju aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych. Przygotowujemy również projekty instrukcji ruchu i eksploatacji sieci i instalacji, programy zgodności oraz inne dokumenty istotne z punktu widzenia przepisów prawa energetycznego. Doradzamy w transakcjach w których należy zwrócić uwagę na obarczone wysokim ryzykiem zagadnienia regulacyjne np. przepisy prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska.

Kancelaria szczególny nacisk kładzie na kompetencje z zakresu negocjacji i mediacji, zarówno w procesie negocjacji umów i porozumień, jak i rozstrzygania sporów.

Postępowania sądowe, administracyjne i sądowoadministracyjne

Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej, w tym przykładowo przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrem Klimatu i Środowiska. Występujemy przed organami prowadzącymi postępowania administracyjne z zakresu ochrony środowiska (dyrektorzy ochrony środowiska, inspektorzy ochrony środowiska, organy gospodarki wodnej, nadzór górniczy) oraz z zakresu budownictwa i zagospodarowania przestrzennego (np. jednostki samorządu terytorialnego, inspektoraty nadzoru budowlanego, konserwatorzy zabytków). Występujemy w imieniu klienta również w postępowaniach egzekucyjnych, cywilnych i administracyjnych, w szczególności w postępowaniach mających na celu wyegzekwowanie administracyjnych kar pieniężnych. Kancelaria doradza w zakresie przepisów dotyczących postępowań kontrolnych.

Kancelaria zastępuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami administracyjnymi (wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Opinie i analizy prawne

Udzielanie porad i konsultacji prawnych, przygotowanie opinii, analiz i raportów oraz analiza i doradztwo w zakresie bieżących prac legislacyjnych

Kancelaria udziela porad i konsultacji prawnych w zakresie określonych specjalizacji, wspierając klientów w zrozumieniu i stosowaniu niekiedy bardzo skomplikowanych regulacji.

Przygotowujemy opinie, analizy prawne, jak również złożone raporty i opracowania np. wskazujące ryzyka związane ze stosowaniem obecnie obowiązujących przepisów i rekomendacje służące zapewnieniu Klientowi bezpieczeństwa prawnego. Przygotowujemy również analizy i opinie dotyczące aktów prawa miejscowego np. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy aktów prawa miejscowego przyjmowanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Kancelaria monitoruje projektowane regulacje, w szczególności z zakresu prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska. Wskazujemy skutki wejścia w życie projektowanych przepisów i doradzamy jakie działania należy podjąć. Pozwala to zminimalizować ryzyka i koszty dostosowania się do zachodzących zmian.

Szkolenia i wykłady

Prowadzimy szkolenia, wykłady, prelekcje i webinary

Oferujemy wykłady i szkolenia zarówno o charakterze otwartym (dostępne dla każdej zainteresowanej osoby), jak również zamknięte (dostępne dla pracowników danego przedsiębiorstwa). Szkolenia odbywają się w formule stacjonarnej, online lub hybrydowej.

Ponadto, istotnym aspektem działalności Kancelarii są wykłady i webinary online mające na celu upowszechnienie wiedzy o zmianach zachodzących przede wszystkim w energetyce i ochronie środowiska.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod wskazanym numerem telefonu lub na adres poczty elektronicznej.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.